Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Кондратенко В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14017 м. Чернігів вул. Вячеслава Радченка, буд. 23
4. Код за ЄДРПОУ 00382384
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 646139 (0462) 646140
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00382384.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 18.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.05.2017 припинено повноваження Голова Правління Кондратенко Володимир Миколайович д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0017029
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Повноваження посадової особи припинено на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Посадова особа Кондратенко Володимир Миколайович ( не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0017029%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 23,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років..
17.05.2017 припинено повноваження Член Правління Баранов Олександр Іванович д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0048937
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Повноваження посадової особи припинено на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Посадова особа Баранов Олександр Іванович (не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0048937%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 68,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 21 рік.
17.05.2017 припинено повноваження Член Правління Соколовська Тамара Іванівна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0013444
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Повноваження посадової особи припинено на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Посадова особа Соколовська Тамара Іванівна (не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0013444%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 18,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 21 рік.
17.05.2017 припинено повноваження Член Правління Мелашич Микола Павлович д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0011472
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Повноваження посадової особи припинено на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Посадова особа Мелашич Микола Павлович (не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011472%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 16 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.
17.05.2017 припинено повноваження Член Правління Качегіна Людмила Василівна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0009142
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Повноваження посадової особи припинено на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Посадова особа Качегіна Людмила Василівна ( не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0009142%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 12,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 21 рік.
17.05.2017 обрано Голова Правління Кондратенко Володимир Миколайович д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0017029
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Обрання посадової особи виконано на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Кондратенко Володимир Миколайович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обраний на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0017029%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 23,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: необмежений.
17.05.2017 обрано Член Правління Соколовська Тамара Іванівна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0013444
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Обрання посадової особи виконано на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Соколовська Тамара Іванівна (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрана на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0013444%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 18,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: необмежений.
17.05.2017 обрано Член Правління Мелашич Микола Павлович д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0011472
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Обрання посадової особи виконано на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Мелашич Микола Павлович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обраний на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011472%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 16 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: необмежений.
17.05.2017 обрано Член Правління Баранов Олександр Іванович д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0048937
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Обрання посадової особи виконано на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Баранов Олександр Іванович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обраний на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0048937%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 68,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: необмежений.
17.05.2017 обрано Член Правління Качегіна Людмила Василівна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних
0.0009142
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 17.05.2017 р.). Обрання посадової особи виконано на підставі реєстрації нової редакції Статуту. Качегіна Людмила Василівна (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрана на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0009142%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 12,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: необмежений.