Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Кондратенко В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14017 м. Чернігів вул. Вячеслава Радченка, буд. 23
4. Код за ЄДРПОУ 00382384
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 646139 (0462) 646140
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00382384.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 17.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 17.05.2017 Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика" Приватне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 20.04.2017 року; Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика"; Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 17.05.2017; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика".