Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Кондратенко В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14017 м. Чернігів, вул. Комінтерна, буд, 23
4. Код за ЄДРПОУ 00382384
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 646139 (0462) 646140
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 77 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00382384.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 21.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Кац Олександр Наумович д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
19.396981
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа Кац Олександр Наумович (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 19,396981%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 19,396981%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Волкова Раїса Миколаївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
0.001362
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа Волкова Раїса Миколаївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001362%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001362%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Зелко Віра Анатоліївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
5.3e-05
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа Зелко Віра Анатоліївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000053%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000053%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Кац Олександр Наумович д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
19.396981
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Кац Олександр Наумович (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 19,396981%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 19,396981%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «Континенталь-Україна». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1082080 акцій.
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Волкова Раїса Миколаївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
0.001362
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Волкова Раїса Миколаївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001362%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001362%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник макаронного виробництва ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 76 акцій.
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Зелко Віра Анатоліївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
5.3e-05
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Зелко Віра Анатоліївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000053%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000053%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник планово-економічного відділу ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3 акції.
20.04.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Давидова Олена Миколаївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
1.7e-05
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа Давидова Олена Миколаївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000017%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
20.04.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Марушінець Ніна Віталіївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
1.7e-05
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа Марушінець Ніна Віталіївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000017%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
20.04.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Пархоменко Ніна Миколаївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
1.7e-05
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа Пархоменко Ніна Миколаївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000017%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
20.04.2017 обрано Член Ревізійної комісії Давидова Олена Миколаївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
1.7e-05
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Давидова Олена Миколаївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних ) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000017%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ «Українські макарони». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
20.04.2017 обрано Член Ревізійної комісії Марушінець Ніна Віталіївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
1.7e-05
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Марушінець Ніна Віталіївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000017%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер-касир ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
20.04.2017 обрано Член Ревізійної комісії Пархоменко Ніна Миколаївна д/н д/н
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
1.7e-05
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, протокол № 1, від 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пархоменко Ніна Миколаївна (посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000017%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.