Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Кондратенко В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14017 м. Чнрнігів, вул. Комінтерна, буд. 23
4. Код за ЄДРПОУ 00382384
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 646139 (0462) 646140
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00382384.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 21.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2017 15000 5928 253.03644
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів (протокол від 20.04.2017 р. № 1); Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо надання поруки; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: д/н; Гранична сукупність вартості правочинів: 15000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5928 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 253,03644%; Загальна кількість голосуючих акцій: 2395939 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1498721 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1498565 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 156 шт.
2 20.04.2017 3000 5928 50.60729
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів (протокол від 20.04.2017 р. № 1); Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо придбання таропакувальних матеріалів; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: д/н; Гранична сукупність вартості правочинів: 3000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5928 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50,60729%; Загальна кількість голосуючих акцій: 2395939 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1498721 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1498565 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 156 шт.
3 20.04.2017 30000 5928 506.07287
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів (протокол від 20.04.2017 р. № 1); Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо реалізації продукції; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: д/н; Гранична сукупність вартості правочинів: 30000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5928 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 506,07287%; Загальна кількість голосуючих акцій: 2395939 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1498721 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1498565 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 156 шт.
4 20.04.2017 7000 5928 118.08367
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів (протокол від 20.04.2017 р. № 1); Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: д/н; Гранична сукупність вартості правочинів: 7000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5928 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 118,08367%; Загальна кількість голосуючих акцій: 2395939 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1498721 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1498565 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 156 шт.