Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Кондратенко В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14017 м. Чернігів, вул. Комінтерна, буд. 23
4. Код за ЄДРПОУ 00382384
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 646139 (0462) 646140
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00382384.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 21.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2017 8000 5928 134.95277
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20.04.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Предмет правочину: надання згоди на укладання договору про зміну № 1 до договору поруки № SR 14-181/28-2 від 07.05.2014 р. Між ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика" і АТ "ОТП Банк", згідно якого Товариство продовжить виступати поручителем щодо виконання зобов'язань ТОВ "Українські макарони" перед АТ "ОТП Банк" за договором про надання банківських послуг № CR 14-156/28-2 від 23.04.2014, термін фінансування за яким буде продовжено на 3 роки ; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5928 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 134,95277%; Загальна кількість голосуючих акцій: 2 395 939 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 498 721 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 498 565 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 156 шт.