Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Кондратенко Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвська макаронна фабрика"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14017 м. Чернiгiв вул. Вячеслава Радченка, 23
4. Код за ЄДРПОУ 00382384
5. Міжміський код та телефон, факс (0462)646147 (0462)646147
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00382384.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 15000 7580 197.88918
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 2504.2018 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв (протокол вiд 2504.2018р. № 1); Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо надання поруки; Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: д/н; Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 15000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7580. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 197.88918 Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2396095 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1498877 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1498643 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримались» 234 шт
2 25.04.2018 3000 7580 39.57784
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 2504.2018 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв (протокол вiд 2504.2018р. № 1); Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Щодо придбання таропакувальних матерiалiв; Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: д/н; Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 3000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7580. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 39,57784 Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2396095 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1498877 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1498643 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримались» 234 шт
3 25.04.2018 30000 7580 395.77836
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 2504.2018 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв (протокол вiд 2504.2018р. № 1); Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Щодо реалiзацiї продукцiї; Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: д/н; Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 30000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7580. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 395,77836 Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2396095 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1498877 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1498643 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримались» 234 шт
4 25.04.2018 7000 7580 92.34828
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 25.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 р. № 1); Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо придбання паливно-енергетичних матерiалiв; Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: д/н; Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 7000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7580 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 92,34828 %; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2396095 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1498877 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1498643 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримались» 234 шт