Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Кондратенко Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвська макаронна фабрика"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14017 м. Чернiгiв вул. Вячеслава Радченка, 23
4. Код за ЄДРПОУ 00382384
5. Міжміський код та телефон, факс (0462)646147 (0462)646147
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00382384.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 12000 7580 158.31135
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.04.2018р.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв : Загальнi збори акцiонерiв;
Предмет правочину: Затвердження та подальше схвалення наступних правочинiв укладених мiж ПАТ «Чернiгiвська макаронна фабрика» i
АТ «ОТП Банк»:
- Договору поруки № SR 14-181/28-2 вiд 30.04.2014 року, укладеного для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Українськi макарони» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банкiвських послуг № СR14- 156/28-2 вiд 23.04.2014 року ;
- Договору про змiну № 1 вiд 13.05.2017 року до Договору поруки № SR 14-181/28-2 вiд 30.04.2014 року, укладеного мiж ПАТ «Чернiгiвська макаронна фабрика» i АТ «ОТП Банк».
Затвердження та подальше схвалення наступних правочинiв, укладених мiж ПрАТ «Чернiгiвська макаронна фабрика» i АТ «ОТП Банк»:
- Договору про змiну № 2 вiд 14.02.2018 року до Договору поруки № SR 14-181/28-2 вiд 30.04.2014 року, укладеного мiж ПрАТ «Чернiгiвська макаронна фабрика» i АТ «ОТП Банк».
Ринкова вартiсть майна майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 12000 тис.грн
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7580 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi(у вiдсотках):158,31135 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй : 2396095 шт
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1498877 шт;
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували «за» прийняття рiшення : 1498643
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували «проти» прийняття рiшення : 234 шт