Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.04.2010
Дата публікації 07.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Доманов Сергій Васильович - Голова правління. Тел: 0462651351
E-mail* admin@taya.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів. Правління відкритого акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика" повідомляє Вам, що загальні збори акціонерів відбудуться 25 травня 2010 року за адресю: м. Чернігів, вул. Комінтерну.23(територія фбрики). Початок об 11 годині. Реєстрація учасників зборів і видача бюлетенів для голосування проводиться у ВАТ "чернігівська макаронна фабрика" за адресою: м. Чернігів,вул. Комінтерну,23(територія фабрики):10.00-10.45 25 травня 2010 року. Для реєстрації і участі в зборах необхідно при собі мати :паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера;для представника акціонера - довіреність, завірену в установленому законодавством України порядку. акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та документами,пов"язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів в робоі дні з 09.00 до 16.00 години,тел.646-147,плановий відділ.
Порядок денний.
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності на 2010 рік.2. Звіт Наглядової ради за 2009 рік.3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.5.Визначення порядку розподілуприбутку(покриття збитнів)Товариства за підсумками роботи у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.6. Відкликання та обрання голови та членів виконавчого органу.7. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради.8.відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії.9. Про переведення випуску акцій ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика"з документарної форми існування в бездокументарну форму(дематеріалізація випуску)та затвердження рішення про дематеріалізацію. 10. Обрання депозитарія та зберігача.Затвердження умов з ними.11. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 5 від 22.04.2009 р. ,укладеного з ТОВ "Фондовий капітал" та визначення дати припинення ведення реєстру.12. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.13. Щодо сертифікатів акцій.14.Про затвердження змін до Статуту ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика",у зв"язку з дематеріалізацією випуску акцій Товариства. Тел. для довідок: (0462)646-147
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Доманов Сергій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.04.2010
(дата)