Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2018
Дата публікації 22.03.2018 14:14:40
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Вячеслава Радченка, 23, 14017
Керівник* Кондратенко Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0462646135
E-mail* plan@tayacn.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"

(код за ЄДРПОУ 00382384, місцезнаходження: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017), далі – "Товариство", повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 (приміщення столової). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 25 квітня 2018 року з 09:30 до 10:50 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 19 квітня 2018 року.

Перелік питань,

включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду

1.   Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

2.   Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3.   Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.   Розгляд звіту Правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.   Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6.   Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

7.   Розподіл (покриття) збитків 2017 року.

8.   Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

  9.    Затвердження та подальше схвалення наступних правочинів укладених між ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і

  АТ «ОТП Банк»:

  • Договору поруки № SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ   «Українські макарони» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № СR14- 156/28-2 від 23.04.2014 року ;
  • Договору про зміну № 1 від 13.05.2017 року до Договору поруки № SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк».

Затвердження та подальше схвалення наступних правочинів, укладених між ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк»:

  • Договору про зміну № 2 від 14.02.2018 року до Договору поруки № SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного 

між ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк».

          10. Про надання голові правління Кондратенко Володимиру Миколайовичу повноважень терміном 1 рік щодо укладення значних правочинів та підписання документів, пов»язаних з ними, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика».

   

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2017 рік

попередній

2016 рік

Усього активів

7580

5928

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2398

2912

Запаси

1479

1065

Сумарна дебіторська заборгованість

3543

1824

Грошові кошти та їх еквіваленти

70

37

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3653

-2822

Власний капітал

2501

3317

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1395

1395

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

28

7

Поточні зобов’язання і забезпечення

5051

2604

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-1011

123

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5578600

5578600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,18123

0,02205

 

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 (плановий відділ) у робочі дні з 09:00 до 15:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління Качегіна Людмила Василівна, тел. (0462) 64-61-47. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: http://00382384.smida.gov.ua.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Проекти рішень з питань,

включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання

Проект рішення

1

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Качегіна Тетяна Олександрівна - голова,

- Молчанова Тетяна Іванівна,

- Молчанова Алла Георгіївна.

2

Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Соколовську Тамару Іванівну, секретарем зборів - Качегіну Людмилу Василівну.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

3

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

4

Затвердити звіт Правління за 2017 рік.

5

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6

Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, складену за МСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2017 рік.

7

Збитки в сумі 1011 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2017 році, не покривати.

8

Відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»схвалити та надати згоду ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» на укладання значних правочинів, передбачених ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» протягом року з дати прийняття цього рішення , а саме до 25.04.2019 року, зокрема:

-правочинів щодо надання поруки граничною сукупною вартістю 15 000 000 (п»ятнадцять мільйонів) гривень, в тому числі, але не обмежуючись ,договорів поруки, будь-яких договорів про внесення змін та/або доповнень до договорів поруки як існуючих, та і тих, що можуть бути укладені в майбутньому;

-правочинів щодо придбання таропакувальних матеріалів граничною сукупною вартістю 3 000 000 ( три мільйони) гривень;

-правочинів щодо реалізації продукції граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;

Правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів граничною сукупною вартістю 7 000 000 (сім мільйонів ) гривень.

9

Затвердити та схвалити наступні правочини, укладені між ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк»:

  • Договору поруки № SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ   «Українські макарони» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № СR14- 156/28-2 від 23.04.2014 року ;
  • Договору про зміну № 1 від 13.05.2017 року до Договору поруки № SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк».

Затвердити та схвалити наступні правочини, укладені між ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк»:

Договір про зміну № 2 від 14.02.2018 року до Договору поруки № SR 14-181/28-2 від 30.04.2014 року, укладеного  між ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» і АТ «ОТП Банк».

10

Уповноважити Голову Правління Товариства Кондратенка Володимира Миколайовича протягом 1 року з дня  прийняття цього рішення, а саме до 25.04.2019 року, укладати та підписувати від імені ПрАТ 2Чернігівська макаронна фабрика»значні правочини( в тому числі, але не обмежуючись,договори поруки,застави,іпотеки, догоори на отримання кредитів , зміни до них та інші угоди та правочини, пов»язані з господарською діяльністю),а також підписувати документи, пов»язані з ними,якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика».

Наглядова рада ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика"

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кондратенко Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2018
(дата)