Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 17.03.2017 18:13:54
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Кондратенко Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0462646135
E-mail* plan@tayacn.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"

(код за ЄДРПОУ 00382384, місцезнаходження: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017), далі – "Товариство", повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 20 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 (приміщення столової). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 20 квітня 2017 року з 09:30 до 10:50 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 13 квітня 2017 року.

Перелік питань,

включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду

1.  Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014-2016 роки.

4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014-2016 роки.

5.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014-2016 роки. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки.

6.  Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014-2016 роки.

7.  Розподіл (покриття) збитків 2014 року. Розподіл чистого прибутку 2015-2016 років.

8.  Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

9.  Прийняття рішення про зміну типу товариства.

10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

12. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Правління.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

17. Обрання членів Ревізійної комісії.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 (плановий відділ) у робочі дні з 09:00 до 15:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління Качегіна Людмила Василівна, тел. (0462) 64-61-47. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень: http://00382384.smida.gov.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2016 рік

попередній

2015 рік

попередній

2014 рік

попередній

2013 рік

Усього активів

5928

6495

6838

7250

Основні засоби

2912

3340

3904

4312

Довгострокові фінансові інвестиції

90

90

90

90

Запаси

1065

1021

1049

893

Сумарна дебіторська заборгованість

1824

1904

1784

1925

Грошові кошти та їх еквіваленти

37

140

11

16

Нерозподілений прибуток

-2822

-2945

-3090

-2724

Власний капітал

3317

3168

3002

3368

Статутний капітал

1395

1395

1395

1395

Довгострокові зобов’язання

7

8

9

-

Поточні зобов’язання

2374

3121

3765

3808

Чистий прибуток (збиток)

123

145

-366

-189

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5578600

5578600

5578600

5578600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

136

139

145

153

 

Наглядова рада ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика"

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 13.03.2017 № 48 (2553).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кондратенко Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2017
(дата)