Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.05.2014
Дата публікації 13.05.2014 14:34:53
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Кондратенко Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0462646135
E-mail* plan@tayacn.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Чернігівська макаронна фабрика»
(код за ЄДРПОУ 00382384, місцезнаходження: вул.. Комінтерна ,буд. 23, м. Чернігів, 14017 (далі Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 04 червня 2014 року об 11:00 годині за адресою:вул.. Комінтерна , буд.23, м. Чернігів,14017 (приміщення столової на території фабрики).
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту.
3. Затвердження Положень Товариства.
4. Затвердження нової редакції Статуту.
5. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ „Чернігівська макаронна фабрика” з 01.01.2014 року до 04.06.2014 року , якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ „Чернігівська макаронна фабрика”. Затвердження договору поруки № SR14-181/28-2 від 07.05.2014 р. між ПАТ „Чернігівська макаронна фабрика” і АТ „ОТП Банк”, укладених на забезпечення виконання зобов`язань ТОВ „Українські макарони” перед АТ „ОТП Банк” за Договором про надання банківських послуг №CR 14-156/28-2 від 23.04.2014 р.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (а саме: договорів поруки, застави, іпотеки, договорів на отримання кредитів, та інших угод та правочинів), які можуть вчинятися ПАТ „Чернігівська макаронна фабрика” протягом одного року з дня проведення позачергових зборів акціонерів , якщо ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ „Чернігівська макаронна фабрика”.
7. Про надання голові правління Кондратенко Володимиру Миколайовичу повноважень терміном 1 рік щодо укладення значних правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ „Чернігівська макаронна фабрика”.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 04 червня 2014 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства . Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – 29 травня 2014 року.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: вул.Комінтерна, буд.23, м. Чернігів, 14017 (плановий відділ) у робочі дні з 09:00 до 16:00. В день проведення загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник планово-економічного відділу Товариства Зелко Віра Анатоліївна,тел..(0462) 646-147.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кондратенко Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.05.2014
(дата)