Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.02.2014
Дата публікації 28.02.2014 14:27:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Кондратенко Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0462646135
E-mail* plan@tayacn.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"(код ЄДРПОУ 00382384),місцезнаходження:вул.Комінтерна,буд.23,м. Чернігів,14017(далі Товариство)повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 08 квітня 2014 року об 11:00годині за адресою: вул.Комінтерна,буд.23,м. Чернігів,14017(приміщення столової на території фабрики).
Перелік питань,що виносяться на голосування(порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів,затвердження регламенту.
3. звіт правління про результати фінасово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності на 2014 рік.
4.Звіт Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінасово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.
8. Вибори членів Наглядової ради.
9. Вибори членів ревізійної комісії.
10. Затвердження нової редакції Статуту.
Реєстрація акціонерів(їх представників)для участі у зборах буде проводитись 08 квітня 2014 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів.Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ,що посвідчує особу,а представнику акціонера- також довіреність,оформлену відповідно до чинного законодавства.Дата складання переліку акціонерів Товариства,які мають право на участь у загальних зборах- 02 квітня 2014 року.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами,необхідними для прийняття рішень з порядку денного за адресою:вул.Комінтерна,буд.23,м. Чернігів,14017 (плановий відділ)у робочі дні з 09:00 до 16:00. В день проведення загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного , в місці проведення зборів.відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами:начальник планово-економічного відділу Товариства Зелко Віра Анатоліївна,тел.(0462)646-147
Основні показникифінансово-господарської діяльності ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика" (тис.грн)
Найменування показника 2013 2012
Усього активів 7250 7415
Основні засоби 4312 4857
Довгострокові інвестиції 90 90
Запаси 893 722
Сумарна дебіторська заборгованість 1925 1710
Грошові кошти та їх еквівалент 16 14
Нерозподілений прибуток (2724) (2535)
Власний капітал 3368 3557
Статутний капітал 1395 1395
Довгострокові зобов"язання - -
Поточні зобов"язання 3808 3800
Середньорічна кількість акцій(шт) 5578600 5578600
Кількість акцій,викуплених
протягом періоду (шт) - -
Загальна сума коштів,витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду - -
Чисельність працівників на
кінець періоду (осіб) 153 162
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кондратенко Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2014
(дата)