Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2013
Дата публікації 12.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Кондратенко Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0462646135
E-mail* plan@tayacn.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління публічного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика" повідомляє Вам, що загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2013 року за адресою:м. Чернігів,вул.Комінтерна,23(територія фабрики). Початок об 11 годині.Реєстрація учасників зборів і видача бюлетенів для голосування проводиться у ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика" за адресою: м. чернігів,вул.Комінтерна,23(територія фабрики):10-00-10-45 години 16 квітня 2013 року. Для реєстрації і участі у зборах необхідно при собі мати:паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера;для представника акціонера- довіреність, завірену в установленому законодавством України порядку.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 10 квітня 2013 року.Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та документами,пов"язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів в робочі дні з 9-00 до 16-00 години,тел.646-147,плановий відділ.
Порядок денний.
1. Звіт правління прорезультати фінанансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності на 2013 рік.
2.Звіт наглядової ради за 2012 рік.
3. звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства 3а 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку(покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
тел.для довідок (0462) 646-147
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика"(тис.грн)
найменування показника 2012 2011
в нац.ст.БУ в міжн.станд.БУ в нац.станд.БУ
Усього активів 7668 7419 7553
Основні засоби 4527 4858 5010
Довгостроковіфінансові
інвестиції 90 90 90
Запаси 1025 722 1064
Сумарна дебіторська
заборгованість 1689 1710 1181
Грошові кошти та їх
еквіваленти 14 14 17
Нерозподілений прибуток (2442) (2564) (2430)
Власний капітал 3810 3561 3822
Статутний капітал 1395 1395 1395
Догострокові зобов"язання - - -
Поточні зобов"язання 3800 3800 3684
Чистий прибуток(збиток) (12) (86) (415)
Середньорічна кількість
акцій (шт) 5578600 5578600 5578600
Кількість акцій,викуплених
протягом періоду(шт) - - -
Загальна сума коштів,витрачених
на викуп власних акцій
протягом періоду - - -
Чисельність працівників
на кінець періоду(осіб) 162 162 170
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кондратенко Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2013
(дата)