Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.03.2012
Дата публікації 13.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Доманов Сергій Васильович - Голова правління. Тел: 0462651351
E-mail* plan@tayacn.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «Чернігівська макаронна фабрика» повідомляє Вам, що Загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2012 року за адресою: м. Чернігів, вул. Комінтерна, 23 (територія фабрики). Початок об 11 годині.
Реєстрація учасників зборів і видача бюлетенів для голосування проводиться у ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика» за адресою: м. Чернігів, вул. Комінтерна, 23 (територія фабрики): 10 – 00 – 10 -45 години 19 квітня 2012 року. Для реєстрації і участі в зборах необхідно при собі мати: паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера; для представника акціонера – довіреність, завірену в установленому законодавством України порядку.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 12 квітня 2012 року.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09.00 до 16.00 години, тел. 646-147 , плановий відділ.
Порядок денний.
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності на 2012 рік.
2.Звіт Наглядової Ради за 2011 рік.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік.
Тел.для довідок: (0462) 646-147
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика"
Найменування показника 2011р. 2010 р.
Усього активів 7553 9212
основні засоби 5010 3949
Довгострокові фінансові інвестиції 90 90
запаси 1064 995
Сумарна дебіторська заборгованість 1181 2937
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 6
Нерозподілений прибуток (2430) (2015)
Власний капітал 3822 4237
Статутний капітал 1395 1395
Довгострокові зобов"язання - -
Поточні зобов"язання 3684 4974
Чистий прибуток (збиток) (415) (439)
Середньорічна кількість акцій (шт) 5578600 5578600
Кількість акцій , виплених протягом періоду(шт) - 8200
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - 2
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 170 175
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Доманов Сергій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2012
(дата)