Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.06.2011
Дата публікації 24.06.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Доманов Сергій Васильович - Голова правління. Тел: 0462651351
E-mail* admin@taya.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління відкритого акціонерного товариства «Чернігівська макаронна фабрика» повідомляє Вам, що Загальні збори акціонерів відбудуться 10 серпня 2011 року за адресою: м. Чернігів, вул. Комінтерну, 23 (територія фабрики). Початок об 11 годині.
Реєстрація учасників зборів і видача бюлетенів для голосування проводиться у ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика» за адресою: м. Чернігів, вул. Комінтерну, 23 (територія фабрики):10-00 -10-45 години 10 серпня 2011 року. Для реєстрації і участі в зборах необхідно при собі мати: паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера; для представника акціонера – довіреність, завірену в установленому законодавством України порядку.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09.00 до 16.00 години, тел. 646-147 , плановий відділ.
Порядок денний.
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності на 2011 рік.
2.Звіт Наглядової Ради за 2010 рік.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
5.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2010 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Прийняття рішення про вибір типу Товариства та зміну найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство у відповідності з вимогами Закону України « Про акціонерні товариства».
7. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції, у зв»язку із зміною найменування товариства та приведення у відповідність з вимогами закону України « Про акціонерні товариства».
8. Про затвердження внутрішніх документів товариства:
- положення про наглядову раду;
- положення про ревізійну комісію;
- положення про загальні збори акціонерів;
- положення про виконавчий орган;
- положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у Товаристві.
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Надання повноважень на укладення значних правочинів.
12.Про розірвання договору про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем ТОВ «Фондовий капітал».
13. Обрання нового зберігача та укладення з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
Тел.для довідок: (0462) 646-147
Основні показники фінансово-господарської діяльності(тис.грн)
Найменування показника звітний період попередній період
Усього активів 9212 7359
Основні засоби 3949 4445
Довгострокові фінансові інвестиції 90 90
Запаси 995 1040
Сумарна дебіторська заборгованість 2937 1248
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 21
Нерозподілений прибуток (2015) ( 1576)
Власний капітал 4237 4676
Статутний капітал 1395 1395
Довгострокові зобов"язання - -
Поточні зобов"язання 4974 2660
Чистий прибуток (збиток) (439) (318)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5578600 5578600
Кількість акцій,викуплених протягом
періоду (шт.) 8200 -
Загальна сума коштів,витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду 2 -
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 175 174
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Доманов Сергій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.06.2011
(дата)