Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.03.2021 20:23:01
Дата здійснення дії: 23.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382384
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"

(код за ЄДРПОУ 00382384, місцезнаходження: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017), далі – "Товариство", повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 23 квітня 2021 року об 11:00 за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 (приміщення столової). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 23 квітня 2021 року з 09:30 до 10:50 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 19 квітня 2021 року

Перелік питань,

включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 .Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

5. Розподіл (покриття) збитків 2020 року.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

7. Про надання директору Житнику Сергію Івановичу повноважень терміном 1 рік щодо укладення значних правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика".

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

 

звітний

2020 рік

попередній

2019 рік

Усього активів

14341

9439

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7774

3919

 

Запаси

2898

2746

 

Сумарна дебіторська заборгованість

2201

1226

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

314

140

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-12973

-10475

 

Власний капітал

-6866

-4368

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1395

1395

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

 

Поточні зобов’язання і забезпечення

21207

13807

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-2498

-2679

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5578600

5578600

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0.44778

-0.48023

 

       
 

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 (плановий відділ) у робочі дні з 09:00 до 15:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Житник Сергій Іванович, тел. (0462) 603-022. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: http://00382384.smida.gov.ua.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Станом на 11.03.2021 (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 5.578.600 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 2.396.095 шт. На рахунках в Центральному депозитарії обліковуються акції власників цінних паперів, передані 2 депозитарними установами (Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський акціонерний банк"; Публічне акціонерне товариство "Інноваційно-промисловий банк"), тому щодо цих акціонерів, яким належить 54.600 шт. простих іменних акцій, не включена інформація до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

У період дії карантину підготовка та проведення зборів відбудеться з виконанням всіх протиепідемічних заходів у відповідності до поточних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України та відповідних рекомендацій МОЗ України, а також рішень Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих на їх виконання.

У разі дії нормативно встановлених вимог щодо перебування осіб в громадських будинках і спорудах з вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно, їх застосування є обов'язковим.

Проекти рішень з питань,

включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання

Проект рішення

1

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Логвін Вячеслав Дмитрович,

- Саржан Михайло Григорович,

- Арапін Юрій  Михайлович

2

Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Волкову Раїсу Миколаївну, секретарем зборів - Качегіну Людмилу Василівну.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

3

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

4

Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, складену за НСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік.

5

Збитки в сумі 2498 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2020 році, не покривати.

6

Відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду на укладання значних правочинів, передбачених ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика" до 23.04.2022 року, а саме:

-правочинів щодо придбання таропакувальних матеріалів граничною сукупною вартістю 4 000 000 (чотири мільйони) гривень;

-правочинів щодо реалізації продукції граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;

-правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів граничною сукупною вартістю 7 000 000 (сім мільйонів ) гривень.

7

Уповноважити директора Житника Сергія Івановича до 23.04.2022 року укладати та підписувати від імені ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика" значні правочини (в тому числі, але не обмежуючись, договори поруки, зміни до них та інші угоди та правочини, пов’язані з господарською діяльністю), а також підписувати документи, пов’язані з ними, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика".

Наглядова рада ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика"