Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.06.2019 16:12:01
Дата здійснення дії: 12.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382384
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"

(код за ЄДРПОУ 00382384, місцезнаходження: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017), далі – "Товариство", повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 12 липня 2019 року об 11:00 годині за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 (приміщення столової). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 12 липня 2019 року з 09:30 до 10:50 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 08 липня 2019 року.

Перелік питань,

включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду

1.   Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

2.   Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3.   Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4.   Розгляд звіту Правління за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5.   Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6.   Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

7.   Розподіл (покриття) збитків 2018 року.

8.   Внесення змін до Статуту Товариства.

9.   Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію. Затвердження положення про Директора.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

11. Про надання Голові Правління Житнику Сергію Івановичу повноважень на укладення значних правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика".

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

 

звітний

2018 рік

попередній

2017 рік

Усього активів

4523

7559

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2068

2240

 

Запаси

1390

1479

 

Сумарна дебіторська заборгованість

877

3583

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

19

70

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-7796

-3663

 

Власний капітал

-1689

2444

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1395

1395

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

 

Поточні зобов’язання і забезпечення

6212

5115

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-4133

-1037

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5578600

5578600

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,74087

-0,18589

 

       
 

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 (плановий відділ) у робочі дні з 09:00 до 15:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління Качегіна Людмила Василівна, тел. (0462) 603-022. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: http://00382384.smida.gov.ua.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Станом на 01.06.2019 (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 5578600 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 2396095 шт.

Проекти рішень з питань,

включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання

Проект рішення

1

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Марушінець Ніна Віталіївна - голова,

- Логвін Вячеслав Дмитрович,

- Виноградний Руслан Володимирович.

2

Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Волкову Раїсу Миколаївну, секретарем зборів - Качегіну Людмилу Василівну.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

3

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

4

Затвердити звіт Правління за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

5

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6

Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, складену за НП(С)БО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік.

7

Збитки в сумі 4133 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2018 році, не покривати.

8

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головуючому Волковій Раїсі Миколаївні (РНОКПП 2352903960) та секретарю загальних зборів акціонерів Качегіній Людмилі Василівні (РНОКПП 2020922669) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Зелко Віру Анатоліївну (РНОКПП 2317109001) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

9

Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. Затвердити Положення про Директора Товариства.

Доручити головуючому Волковій Р.М. та секретарю загальних зборів акціонерів Качегіній Л.В. підписати ці внутрішні положення Товариства.

10

Відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити та надати згоду ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика" на укладення значних правочинів, передбачених ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика" до 11.07.2020, зокрема:

- правочинів щодо надання поруки граничною сукупною вартістю 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень (такий ліміт буде застосований до всіх потенціальних  договорів поруки, що можуть бути укладені протягом року, в тому числі з іншими особами), в тому числі, але не обмежуючись, договорів поруки, будь-яких договорів про внесення змін та/або доповнень до договорів поруки як існуючих, та і тих, що можуть бути укладені в майбутньому;

- правочинів щодо придбання таропакувальних матеріалів граничною сукупною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень;

- правочинів щодо реалізації продукції граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;

- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів граничною сукупною вартістю 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

11

Уповноважити Голову Правління Товариства Житника Сергія Івановича до 11.07.2020 укладати та підписувати від імені ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика" значні правочини (в тому числі, але не обмежуючись, договори поруки, зміни до них та інші угоди та правочини, пов’язані з господарською діяльністю), а також підписувати документи, пов’язані з ними, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика".

Наглядова рада ПрАТ "Чернігівська макаронна фабрика"